Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

275

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2018 Εξέταση της 135/04-01-2018 ένστασης κ. Πολίτη Παναγιώτη κατά της 365/2017 ΑΟΕ που αφορά κατακύρωση δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου έργου {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας}350.1 KiB2
003/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη-κατάθεση και παράσταση αγωγής αποζημίωσης του Δήμου κατά της εταιρείας «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»}.296.1 KiB3
005/2018 ΘΕΜΑ: Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.363.6 KiB2
006/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.884.3 KiB1
007/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας. 257.7 KiB0
008/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.556.0 KiB0
009/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).255.0 KiB1
010/2018 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού-ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια τροφίμων 2018-2019}.1.0 MiB0
013/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.594.3 KiB1
014/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.296.1 KiB1
015/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων}, του Δήμου Μονεμβασίας.308.5 KiB1
016/2018 Καθορισμός όρων διαγωνισμού-ψήφιση πίστωσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.954.0 KiB0
017/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας-ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση αύλειου χώρου ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών}, του Δήμου Μονεμβασίας.404.3 KiB1
018/2018 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά προσδιορισμό αξίας γης εντός σχεδίου ΔΚ Νεάπολης οδό Ψαφακίου (τομέας Δ) όπως αποτυπώνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα της κυρ.πράξης με την 186077/3455/2016 Απόφ. Περιφερειάρχη).226.9 KiB0
020/2018 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 248.4 KiB1
023/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.334.1 KiB0
024/2018 Εξέταση της από 10-02-2018 ένστασης κ. Τακούδη Θεοφάνη κατά 14/2018 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου έργου {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικ. Αγ. Στεφάνου) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας}515.7 KiB1
025/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων}, του Δήμου Μονεμβασίας.274.5 KiB0
026/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.275.5 KiB2
027/2018 Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου {Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και του Νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας}312.8 KiB1
028/2018 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 270.0 KiB1
029/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας–ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων(Α/Α 5007833)}του Δήμου Μονεμβασίας. 1.0 MiB1
030/2018 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας–ψήφιση πίστωσης ανάδειξης αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης(Α/Α 5007869)} του Δήμου Μονεμβασίας - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.959.5 KiB1
031/2018 ΘΕΜΑ: Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας. 285.4 KiB2
034/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.273.4 KiB1
035/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών}, του Δήμου Μονεμβασίας.226.8 KiB1
036/2018 Περί έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}245.3 KiB1
037/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή .214.8 KiB2
038/2018 ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2410/22-02-2018 αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.265.8 KiB1
039/2018 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.267.0 KiB2
040/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).281.2 KiB2
044/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.355.0 KiB1
045/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών}, του Δήμου Μονεμβασίας.269.5 KiB1
046/2018 ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. 2467/23-02-2018 αίτηση των κ.κ Τριχείλη Ηρακλή, Μαυρομιχάλη Κων/νου & Πριφτάκη–Χατζηγρηγορίου Παναγιώτα περί νομικής στήριξης.218.6 KiB1
047/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.281.8 KiB0
048/2018 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας.374.7 KiB2
049/2018 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}273.3 KiB1
050/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.280.7 KiB2
051/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Βελλιών ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας. 281.0 KiB0
052/2018 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 266.9 KiB0
055/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.351.3 KiB0
056/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας}. 316.9 KiB0
058/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).284.3 KiB0
059/2018 ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού «Αγίας Κυριακής» της ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Καπελέρη Νικόλαου. 224.0 KiB0
060/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων}, του Δήμου Μονεμβασίας.664.8 KiB0
061/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.280.4 KiB0
062/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΔΚ Μολάων (θέση Γκαγκανιά) ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας. 282.3 KiB0
063/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.281.4 KiB0
065/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην ΤΚ Βελλιών της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.289.3 KiB0
067/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.345.6 KiB1
068/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}, του Δήμου Μονεμβασίας.698.6 KiB0
069/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Μονεμβασίας.908.1 KiB1
070/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων εντός του Δημαρχείου στην ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας. 280.2 KiB0
071/2018 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων -Μολάων} & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας. 1.0 MiB0
072/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή.215.3 KiB0
073/2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.217.7 KiB0
076/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.341.4 KiB0
077/2018 ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού της ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Χριστάκου Αναστασίου. 198.8 KiB0
078/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης 2ου αντλιοστασίου στην ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας. 260.0 KiB0
079/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη–κατάθεση αίτησης αναστολής και προσφυγή, κατά της αριθ. 1/2018 απόφασης Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών καθώς και παράσταση ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου}. 266.8 KiB0
081/2018 Εξέταση της 5428/02-05-2018 ένστασης της εταιρείας «Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της 60/2018 ΑΟΕ που αφορά την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου {Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων}408.6 KiB0
082/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά εφαρμογή της 1115/07-03-2017 απόφασης του Α΄ τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών}. 255.2 KiB0
083/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή αποζημίωσης του κ. Μανάκου Ιωάννη κατά του Δήμου Μονεμβασίας}. 252.3 KiB0
086/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.327.2 KiB0
087/2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.194.5 KiB1
088/2018 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 253.1 KiB0
089/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).255.5 KiB0
090/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης περιπτέρου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Μολάων.300.2 KiB1
091/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της εν λόγω ΔΕ.254.0 KiB0
093/ ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}. 1.0 MiB0
095/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αίτηση ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας κατά του Δήμου Μονεμβασίας}. 228.3 KiB0
098/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.260.7 KiB0
099/2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.266.0 KiB1
101/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).302.8 KiB0
102/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια οχήματος του Δήμου(mini bus)} του Δήμου Μονεμβασίας.925.7 KiB0
103/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας. 282.6 KiB0
104/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη-κατάθεση–παράσταση αίτησης αναστολής κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας}. 315.5 KiB0
105/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.309.4 KiB1
106/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή .263.0 KiB0
107/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.275.8 KiB0
108/2018 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά κατάθεση γραπτών εξηγήσεων μετά από ποινική δίωξη του κ. Μανάκου Ιωάννη} κατά του Δήμου Μονεμβασίας. 259.5 KiB0
111/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.265.7 KiB0
112/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).278.2 KiB0
113/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Πακίων-Μολάων}.539.9 KiB0
114/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων}.467.0 KiB0
115/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}.469.5 KiB0
116/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας-ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB0
117/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.283.1 KiB0
118/2018 ΘΕΜΑ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 273.9 KiB0
119/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.283.0 KiB0
120/2018 ΘΕΜΑ: Περί παράτασης ή μη υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}.270.7 KiB0
123/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.253.3 KiB0
124/2018 ΘΕΜΑ : Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας οχήματος του Δήμου (mini bus).247.9 KiB0
125/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής και Δημοτικής οδοποιίας, ΔΕ Βοιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 26ης & 27ης Ιουνίου 2018. 265.9 KiB1
126/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Νεάπολης-Παλαιοκάστρου} ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 26ης & 27ης Ιουνίου 2018. 260.8 KiB0
127/2018 ΘΕΜΑ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 272.5 KiB0
128/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλαβών αντλιοστασίου της ΔΕ Ζάρακα (θέση Κοπρισιές) του Δήμου Μονεμβασίας.281.7 KiB0
129/2018 ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}. 1.0 MiB0
131/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.262.9 KiB0
132/2018 ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού της ΤΚ Λαχίου, θέση «Πλατάνι» της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Σπυρίδων. 270.5 KiB0
133/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο της Ελαίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.332.1 KiB0
135/2018 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.281.2 KiB0
137/2018 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.256.5 KiB0
138/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια οχήματος (mini bus)} του Δήμου Μονεμβασίας. 286.1 KiB0
140/2018 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).278.2 KiB0
141/2018 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB0
143/2018 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή.265.3 KiB0
144/2018 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της εν λόγω ΔΕ.260.1 KiB0