Απόφαση παράτασης για τα δασικά έως 2 Ιουνίου 2017

732

Ο Δήμος Μονεμβάσιας ενημερώνει τους δημότες ότι με την υπ’ αριθ. 74332/31-3-2017 απόφαση του Δ/ντή Δασών Λακωνίας τροποποιείται η αρχική απόφαση (25802/3-2-2017) σχετικά με την Ανάρτηση του δασικού χάρτη 141 (περιοχές του Ν. Λακωνίας) και την πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Η τροποποίηση αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Μέχρι 2 Ιουνίου 2017 για τους διαμένοντες εντός Ελλάδας.
  • Μέχρι 22 Ιουνίου 2017 για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός των παραπάνω αποκλειστικών προθεσμιών (κατά περίπτωση).

Δείτε τη σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ