Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μονεμβασίας

893

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους δημότες του, ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση των Αγροτικών Δρόμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού 375.215,66 €.

Η Δημοτική Αρχή ύστερα από μεθοδευμένες ενέργειές της, εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Στη συνέχεια υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και ύστερα από την αξιολόγησή της, ο Υπουργός Εσωτερικών με την αριθ. 41727/2019 απόφασή του, αποφάσισε την ένταξη του έργου.

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών οδών (τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις) σε μήκος 5.000 μέτρων περίπου, στις κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και σε τμήματα δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τα οποία ο Δήμος αναγκάζεται κάθε έτος να συντηρεί με δυσβάστακτο κόστος.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής) και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ