Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων

76

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» προϋπολογισμού  1.023.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. λόγω αναστροφής υποχρέωσης)

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός:Μολάοι
  Ταχ.Κωδ.:23052
  Τηλ.:2732360581
  Telefax: 2732360590
  E-mail: sofia@molaoi.gr
  Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 20 μήνες.
 5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης
 6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 19η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 25η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.
 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών
 8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 9. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 10. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 20.460,00
 11. Η παρουσίαση της προς ανάθεση μελέτης θα γίνει στους Μολάους στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30πμ