Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας»

205

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 159.454,29 €  ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 4η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τα αρχεία του διαγωνισμού:

Προκήρυξη

Μελέτη – Τεχνική περιγραφή