Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας

288

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 159.454,29€  ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ