Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

154

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκε το παρακάτω τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών:

Λήψη δελτίου