Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου στη Νεάπολη

1197

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μίσθωση οικοπέδου στο οποίο θα τοποθετούνται μεγάλα αντικείμενα όπως κάδοι, ξυλεία κλπ. Το ακίνητο πρέπει:

-Να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Νεάπολης και κατά προτίμηση στην πλησιέστερη απόσταση από τη μισθωμένη αποθήκη του Δήμου.
-Να έχει ελάχιστη έκταση 300 τ.μ. και θα χρησιμεύει για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων όπως κάδοι, ξυλεία κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Βοιών Αρμόδιος Κουτσονικολής Χαράλαμπος Διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης Τηλέφωνο 2734360110-112

Δείτε την περίληψη διακήρυξης.