Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Δ.Ε Βοιών

71

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Δ.Ε Βοιών. Το ακίνητο πρέπει:

  • Να βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Νεάπολης – Κεραμωτής εντός των ορίων του οικισμού Αγίων Αποστόλων της Τ.Κ Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε Βοιών
  • Να είναι εντός οικοπέδου με ελάχιστη έκταση 1000τ.μ που θα χρησιμεύει για στάθμευση βαρέων οχημάτων (φορτηγών κ.λπ)
  • Να είναι διώροφο κτίριο με ελάχιστο εμβαδόν ισογείου 70τ.μ και ορόφου 60τ.μ με πλήρεις χώρους υγιεινής (W.C/ντουζ κλπ) σε κάθε όροφο και παρασκευαστήριο/κουζίνα/πάγκο/ερμάρια στον 1ο όροφο.
  • Να διαθέτει επαρκή υδροδότηση από τον κεντρικό αγωγό του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος , αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Βοιών Αρμόδιος Κουτσονικολής Χαράλαμπος Διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης Τηλέφωνο 2734360110-112

Περίληψη διακήρυξης