Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

446
  • Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως 31-01-2018

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων καθώς και του Προϋπολογισμού εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-01-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.

  • Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας έτους 2018

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την αριθμ. 2/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου και με την 7/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Επικυρώθηκε με την 27876/08-02-2018 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.