Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς

375
  • Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου για το χρονικό διάστημα 1-1-2017 έως 31-12-2017

Από το Ν.Π. του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.

 

  • Κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του του Νομικού Προσώπου για το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως 31-1-2018

Από το Ν.Π. του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-1-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.

 

  • Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με τις αριθμ. 1/2018 & 2/2018 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και με την 6/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Επικυρώθηκε με την 20738/02-02-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.