Δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.2  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

759

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 4950/2020 (ΦΕΚ 4377/Β/5-10-2020) με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.2  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης θα συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.

Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν:

  • νέες γεωτρήσεις,
  •  εκσυγχρονισμό υφιστάμενων,
  •  αρδευτικά συστήματα,
  • αντλιοστάσια,
  • δεξαμενές,
  • λογισμικά άρδευσης
  • συστήματα γεωργίας ακριβείας (πχ λογισμικό μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κλπ),
  • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Μη επιλέξιμες επενδύσεις:

• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός,
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται,
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η Δράση θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις αρδευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 150.000 €, με ποσοστά ενίσχυσης από 40% έως και 80% των επιλέξιμων δαπανών (προ ΦΠΑ), ανάλογα με την Περιφέρεια, την περιοχή, τις ιδιότητες του δικαιούχου κτλ.

Στη Δράση μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ενεργοί αγρότες, νομικά πρόσωπα και ομάδες παραγωγών. Θα δοθεί προτεραιότητα στους Νέους Αγρότες.

Για τα αρδευτικά συστήματα, στα οποία ενισχύονται οι επενδύσεις σε συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους) η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά στρέμμα καθορίζεται στα 220 € για δενδρώδεις καλλιέργειες κανονικής φύτευσης, σε 410 € για αμπελώνες, κλπ.

Στις υποχρεώσεις των δικαιούχων είναι μεταξύ άλλων η ύπαρξη ή η τοποθέτηση υδομετρητή στις υδροληψίες.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναμένεται στο προσεχές διάστημα, πιθανόν μέσα στον Νοέμβριο 2020.

Στην πρόσκληση θα εξειδικευτούν μεταξύ άλλων οι όροι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να επιλεγούν για στήριξη καθώς και τα κριτήρια επιλογής για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων και το ελάχιστο όριο βαθμολογίας που αυτοί πρέπει να συγκεντρώσουν προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας.