Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγ. Νικολάου»

1070

Αντιπλημμυρικό φράγμα στις καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στην Αττική, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγ. Νικολάου» , με προϋπολογισμό  313.556,02 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 17/11/2016, ημέρα Πέμπτη Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Συμβάσεων  .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60581 , Fax επικοινωνίας 27323 60590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή στην τάξη Α2 και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΑΣ και στη τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 271,12 € και ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
 3. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ