Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας»

913

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  8.851,14 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 27/12/2016, ημέρα Τρίτη.
 2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60581 , Fax επικοινωνίας 2732360590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 21 του Ν 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016.
 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή στην τάξη Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά ή εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά .
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 5. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες.
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ επί της προκήρυξης της 29-12-2016 με τίτλο «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας»

Ο αριθμός τιμολογίου 10 με τίτλο “Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m “ αντικαθίσταται ως εξής :

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων εν θερμώ βάσει ΕΝ ISO 1461 χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού από χάλυβα θερμής έλασης S235JR κατά ΕΝ 10025.

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

– Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

– Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 “Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων” ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

– Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

– Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

– Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

– Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

– H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού

– Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

– H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με   χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας).

– H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

– Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

(Ολογράφως)         : χίλια διακόσια πενήντα