Διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη προμηθευτή / αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων, κατόπιν άγονου διαγωνισμού

298

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προσκαλεί σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 93.974,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.