Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων για τις ανάγκες υδροδότησης των κοινοτήτων Ασωπού και Παπαδιανίκων

1199

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π/Δ 270/81 , για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στην κοινότητα Παπαδιανίκων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης των κοινοτήτων Ασωπού και Παπαδιανίκων

 1) Περιγραφή  ακινήτου:
Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού και προκειμένου να εκπληρωθεί ο δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές  (σύμφωνα και με το σκεπτικό και αποφασιστικό μέρος της αριθ. 90/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου):
Να βρίσκεται εντός ορίων της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Παπαδιανίκων.
Να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα.
Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Να έχει πρόσωπο σε αγροτικό ή δημοτικό δρόμο.
Να είναι όμορο του αγροτικού ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η υπάρχουσα εν λειτουργία υδρευτική γεώτρηση της Κοινότητας και του δρόμου που οδηγεί στη νέα δεξαμενή Παπαδιανίκων -Ασωπού.
Να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα σύννομη και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κτλ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου. 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και εν συνεχεία η αρμόδια Δημ. Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

3) Εκδήλωση ενδιαφέροντος (α ́ φάση).
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν  αυτοπροσώπως .
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει:

  • για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του
  • για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως ορίζεται κατωτέρω:

-για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του, για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του, για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό ΔΣ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού και η απόφαση για συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατατεθεί.
-για τα λοιπά νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό τους ή σε σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών που οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο διαγωνισμό, περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφει:
1.τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
2.τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, την έκτασή του, κ.τ.λ.
3.τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά
α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.
γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο
Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν εντός δέκα (10) ημερών από την αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τυχόν πλεονεκτήματα που δεν προβλέπονται σ’ αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους τυχόν αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα προσφερόμενα ακίνητα. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

4) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

5) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

6) Συμβόλαιο Αγοροπωλησίας
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου .
Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής του συμβολαίου εκ μέρους του μειοδότη , επαναλαμβάνεται η διαδικασία της δημοπρασίας.
Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση στο Δήμο κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.
Η αγορά τελειώνει με την υπογραφή του συμβολαίου που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο επιλογής του Δήμου.

7) Δικαιολογητικά διαγωνισμού

  • Πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλακείο ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και λοιπών διεκδικήσεων
  • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής
  • Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν οφείλει εισφορές
  • Δημοτική Ενημερότητα

8) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Παπαδιανίκων , στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

9) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον  δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

10) Ισχύουσες διατάξεις
Για ότι δεν περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη , ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 2701/1981

11) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  από την κ. Στυλιανού Παναγιώτα (Τηλέφωνο 27323 60528  e-mail: stilianou@molaoi.gr  FAX 27323 60556) & κ. Μέντη Κυριακή  (Τηλέφωνο 27323 60529)

Διακήρυξη