Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Αθήνα ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου

222

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Περιγραφή του μισθίου
Έκταση: 34 τ.μ
Πόλη: Αθήνα
Δήμος: Αθηναίων
Οδός: Μιχαλακοπούλου 86
Όρια: Δρόμοι που περικλείουν το ακίνητο:
Λαοδικείας, Μιχαλακοπούλου, Σεβάστειας, Μέρμπακα.

Είδος: Διαμέρισμα 34 τ.μ στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου 86 Αθήνα ,αποτελούμενο από κουζίνα ,μπάνιο και υπνοδωμάτιο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Δήμου Μονεμβασίας στους Μολάους την 22η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων ευρώ (300 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για όλόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Απαραίτητη για την συμμετοχή στην δημοπρασία είναι η προσκόμιση Φορολογικής και Δημοτικής Ενημερότητας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360586 FAX 2732360556

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Δείτε τη περίληψη διακήρυξης.