Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

654

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:

1) τον Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 31, 35 και 37 του Ν.4607/19

2) την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’)

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

5) Την υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι χώροι , καθορίστηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς και  εγκρίθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση των χώρων αιγιαλού- παραλίας

6) την 99/2021 απόφαση  της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

7)  την απόφαση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΙΚΠΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358//07.05.2020 το άρθρο 20 του Ν.4690/20 (ειδικά για το 2020)

8) Το με αρ. πρωτ. 22164 ΑΠΑ 2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας  για την έγκριση της μίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας των χώρων του αιγιαλού που αναφέρονται στο διορθωμένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, σχέδιο   διακήρυξης .

8)  Το άρθρο 13 του ν. 4787/2021 ΦΕΚ /Α/44 που αναφέρει έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας .

                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), ορίζονται ως εξής:

 

Τοποθεσία Τετραγωνικά μέτρα  
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ    
 

Θέση ΧΑΡΑΧΙΑ

 

 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ Ε(3,4,5,6) = 15τμ

ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

E(1,2,7,8,1) = 300,00τμ

 

1X=399424.50   Y=4057165.52

2X=399432.22  Y=4057171.87

3X=399440.16  Y=4057162.22

4X=399442.48  Y=4057164.13

5X=399445.65  Y=4057160.27

6X=399443.34  Y=4057158.36

7X=399451.28  Y=4057148.71

8X=399443.55  Y=4057142.35

 

Τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας  και  Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών .
Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ    
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ (ΛΙΜΑΝΙ)

 

 

ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ E(A1,A2,…A7,A8,A1) = 49,27τμ

A1 X=392813.44  Y=4067704.67

A2 X=392801.69  Y=4067693.46

A3 X=392798.48  Y=4067691.01

A4 X=392794.89  Y=4067689.04

A5 X=392795.86  Y=4067687.28

A6 X=392799.58  Y=4067689.33

A7 X=392802.99  Y=4067691.94

A8 Χ =392814.82  Y=4067703.22

Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

 

 

ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ E(A1,A2,A3,A4,A5,A1) = 162,00τμ

A1X=413082.49  Y=4055522.84

A2X=413077.71  Y=4055522.41

A3 X=413071.33  Y=4055525.90

A4 X=413082.96  Y=4055544.98

A5 X=413085.47  Y=4055544.03

 

Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Ε (1,2,3,4,1) =195.98τμ

1 Χ=413036.256 Υ=4054639.791

2 Χ=413043.020  Υ=4054641.591

3 Χ=413050.222 Υ=4054614.533

4Χ= 413043.458  Υ=4054612.733

Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ  

ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Ε5 = 50,00 τμ

Χ= 413805.26 Υ=4060458.14

Χ=413808.66  Υ=4060461.81

Χ=413816.00  Υ=4060455.01

Χ=413812.60  Υ=4060451.34

Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών .
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΓΕΦΥΡΑ

 

(1) (A3,A4,A5,A6,A3)

ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

E = 35.27τμ

ΚΟΡΥΦΕΣ           Χ(Μ)          Υ(Μ)

A3 414010.39             4060305.82

A4 414001.52              4060311.29

A5414005.23              4060314.63

A6414011.92              4060307.19

Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

Οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Οι δημοπρασίες  θα διεξαχθούν την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, στο Δημοτικό κατάστημα Μολάων και στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου με την σειρά και τις ώρες που αποτυπώνονται  στον παρακάτω πίνακα:

Τοποθεσία Ώρα
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ  
Θέση ΧΑΡΑΧΙΑ από ώρες  09:00 ως 9:30
Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ (ΛΙΜΑΝΙ) από ώρες 10:05 ως 10:30
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ από ώρες 10:40 ως 11:00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ από ώρες 11:05 ως 11:30
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  θέση ΓΕΦΥΡΑ από ώρες 11:40 ως 12:00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ από ώρες 12:05 ως 12:30

 

4) Τιμή εκκίνησης της πρώτης προσφοράς

Τιμή εκκίνησης ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά παραχωρούμενο χώρο ως εξής:

Τοποθεσία Τιμή εκκίνησης
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ  
Θέση ΧΑΡΑΧΙΑ 5,00
Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ  
ΤΚ ΕΛΑΙΑΣ (ΛΙΜΑΝΙ) 10,00
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 10,00
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ 10,00
Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ 20,00
Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΓΕΦΥΡΑ 25,00

 

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο υπερού δεν μπορεί να λάβει στην κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

8) Διάρκεια παραχώρησης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2022.

9) Αντάλλαγμα

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και του άρθρου 16Α του Ν.2971/01, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4607/19. Ειδικά για το έτος 2021, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4787/2021  ΦΕΚ 44/Α/16-03-2021. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται ετησίως και σε δόσεις ως εξής:

Για το πρώτο έτος

  Ποσό δόσης Προθεσμία καταβολής
Σύμβαση και 1η Δόση   (με τη σύναψη της σύμβασης)
2η Δόση   Μέχρι 31/05/2021
3η Δόση   Μέχρι 30/06/2021

 

Για το δεύτερο έτος

  Ποσό δόσης Προθεσμία καταβολής
1η Δόση   μέχρι 31-03-2022
2η Δόση   μέχρι 30-04-2022
3η Δόση   μέχρι 31-05-2022

 

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος.

11) Υποχρεώσεις υπέρ ου

Ο υπέρ ου η παραχώρηση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4607/19 και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

12) Λήξη μίσθωσης

Ο υπέρ ου η παραχώρηση υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου χώρου από τον υπέρ ου απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι τoυ υπέρ ου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση τoυ ανταλλάγματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση παραχώρησης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία.

17) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας , φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τον αριθμό της διακήρυξης, και θα περιέχει τα προβλεπόμενα με την παρούσα διακήρυξη, δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

  1. Αίτηση συμμετοχής :  Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, ήτοι επαγγελματική διεύθυνση, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση.
  2. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος ως ανωτέρω  στο άρθρο 10 αναφέρεται.

  1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου , ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απαιτούμενη έκδοση άδειας και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριμένου επιτηδεύματος. Τούτο προ της εγκαταστάσεως του στον μισθούμενο χώρο αιγιαλού.
  2.   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας και πρέπει να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
  3. Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας.
  4. Δημοτική ενημερότητα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.
  6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου προσκομίζονται και από τον εγγυητή.

18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Μονεμβασίας , Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 μ.μ. έως 12.00 μ.μ. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας  Τηλέφωνο 27323 60528   27323 60529

e-mail: stilianou@molaoi.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ