Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

572

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για τον παρακάτω χώρο ως εξής :

Τοποθεσία Τετραγωνικά μέτρα  
Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ    
Θέση Παραλία ΜΑΓΓΑΝΟΥ ΧΩΡΟΣΚΑΝΤΙΝΑΣ Ε(2,3,4,5) = 15τμ ΧΩΡΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ E(1,6,7,8) = 285,00τμ

1X=411069.41  Y=4042557.42

2X=411080.50  Y=4042561.28

3X=411079.52  Y=4042564.11

4X=411084.23  Y=4042565.76

5X=411085.23  Y=4042562.93

6X=411096.33  Y=4042566.79

7X=411099.61  Y=4042557.34

8X=411072.70  Y=4042547.97

Τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας  και  Τοποθέτηση σετ ομπρελών – ξαπλωστρών

 

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί την Τρίτη 27/07/2021, στο Δημοτικό κατάστημα Μολάων και στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου  από τις  10.00 έως  10.30 π.μ με τιμή εκκίνησης  10.00 €

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2022.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας , φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τον αριθμό της διακήρυξης, και θα περιέχει τα προβλεπόμενα με την παρούσα διακήρυξη, δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

  1. Αίτηση συμμετοχής :  Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, ήτοι επαγγελματική διεύθυνση, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση.
  2. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος ως ανωτέρω  στο άρθρο 10 αναφέρεται.

  1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου , ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απαιτούμενη έκδοση άδειας και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριμένου επιτηδεύματος. Τούτο προ της εγκαταστάσεως του στον μισθούμενο χώρο αιγιαλού.
  2.   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας και πρέπει να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
  3. Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας.
  4. Δημοτική ενημερότητα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.
  6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου προσκομίζονται και από τον εγγυητή.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Μονεμβασίας , Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 12.00 Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας  Τηλέφωνο 27323 60528   27323 60529

e-mail: stilianou@molaoi.gr    FAX 27323 60556

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Δείτε την διακήρυξη δημοπρασίας.