Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων

43

Προκηρύσσουμε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική κοινότητα Μολάων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.(Έως 10/05/2024) ,

Το μίσθιο πρέπει:
– να βρίσκεται στην Τ.Κ Μολάων
– Να είναι ισόγειο και να έχει επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από 100 τετραγωνικά .
– Να βρίσκεται σε απόσταση από την πλατεία γύρω στα 150 μέτρα.
– Να έχει πρόσβαση σε κεντρική δημοτική οδό.
– Οι τουαλέτες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την αίθουσα για εύκολη πρόσβαση .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης , σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Μονεμβασίας- Μολάοι – κ. Μήτρη Αικατερίνη 2732360528. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Διακήρυξη