Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – ελεύθερος χώρος στάθμευσης

43

Προκηρύσσουμε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ελεύθερου χώρου στην κοινότητα Μεταμόρφωσης ,το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερος χώρος
στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. (Έως 10/05/2024) ,

Το μίσθιο πρέπει:
– να βρίσκεται στην κοινότητα Μεταμόρφωσης πλησίον της πλατείας και σε απόσταση όχι άνω των 70 μέτρων.
– Να έχει έκταση άνω των 200,00 τ.μ.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 6 (έξι) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης , σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Μονεμβασίας- Μολάοι – κ. Μήτρη Αικατερίνη 2732360523 .
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Διακήρυξη