Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο της δακοκτονίας ελαιώνων έτους 2019

675

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με διεύθυνση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης – Γυθείου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός, τακτικός, ανοικτός, μειοδοτικός διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων για την εκτέλεση δολωματικών από εδάφους ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές ελαιώνων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας έως 15/11/2019.

Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε 5.307.580 προστατευόμενα ελαιόδενδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και το έργο αποτελείται από 40 τμήματα-εργαλαβίες .

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 675.895,77 € χωρίς ΦΠΑ και 763.762,22 με ΦΠΑ(13%).

Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι από Μάιο έως 15 Νοεμβρίου 2019 .

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά .
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης .
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 29-3-2019 και ώρα 23:30, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ηλεκτρονικής αποσφράγισης μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» είναι 4-4-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Η χρηματοδότηση γίνεται από την επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2085/11.1.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και βαρύνουν τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 04.295/0879.0001 του π/υ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και την 21228/5023/23-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .

Οι προσφέροντες θα υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προυπολογισθείσας δαπάνης του μεγίστου αριθμού γενικών ψεκασμών χωρίς τον ΦΠΑ .
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού έως 6 μήνες . Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

Πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου ΤΚ 23100 ΔΑΟΚ Λακωνίας Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ισόγειο Τηλ : 2731363330 φαξ :2731022316 .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση : www.ppel.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019