Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο της δακοκτονίας ελαιώνων έτους 2017

638

Από την Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί από 28/04/2016 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 41363 και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ :ΩΓ157Λ1-3ΦΥ , η διακήρυξη όρων δημοπρασίας για το έργο της δακοκτονίας έτους 2017 περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 01/06/2017 και ώρα 23:30, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ηλεκτρονικής αποσφράγισης μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» είναι 08/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ