Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο της παγιδοθεσίας ελαιώνων έτους 2018

532

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί από 14/03/2018 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 73ΜΗ7Λ1-ΩΝΗ, και στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 55194, η διακήρυξη και η περίληψη του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
σχετική διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 19/04/2018 και ώρα 23:30, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ηλεκτρονικής αποσφράγισης μόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» είναι
26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών.

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ και την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ