Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο της παγιδοθεσίας ελαιώνων έτους 2017

1004

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί από 02/05/2017 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΕΕΦ7Λ1-45Β, και στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 41404, η διακήρυξη ηλεκτρονικού, τακτικού, μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 24/05/2017 και ώρα 23:30, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ και την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ