Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών

682

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», με προϋπολογισμό  χωρίς Φ.Π.Α 43.516,13€., Φ.Π.Α. 10.443,87€.  Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 53.960,00€

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 20-02-2018, ημέρα Τρίτη.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60582 , Fax επικοινωνίας 2732360590, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σταθάκης Παρασκευάς.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας, στην έδρα του στους Μολάους Λακωνίας με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της 70/2017 εγκεκριμένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (Ν.4412/16).
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Η/Μ ή εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ ανάλογης δυναμικότητας.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝ. ΔΑΠΑΝΗ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.
 5. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ.3 του Ν.1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3481/06).
 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας