Διαμόρφωση παράλιου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας

1131

Ο Δήμος Μονεμβασίας, διακηρύττει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση παράλιου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας»

  1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α του έργου είναι: 0010917046
  2. Το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση παράλιου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά & Η/Μ, με προϋπολογισμό 373.391,42€ πλέον ΦΠΑ
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας www.monemvasia.gov.gr
  4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών στο σύστημα:  8 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 13 Μαΐου 2020  και ώρα  11:30 π.μ. από την επιτροπή διαγωνισμού.

  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 467,83 €, χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
  4. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μονεμβασίας, αρμόδιος υπάλληλος Πατσά Σοφία (τηλ. 2732360581, fax:2732360590), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.