Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

434
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Μεταμόρφωσης}.

3. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση –ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας}.

6. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίου Νικολάου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. Λιβανού Αναστασίου.

7. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Προσαρμογή παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017} του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Έγκριση ή μη της αριθ. 29/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

9. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ).

10. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.,

11. Έγκριση της οριστικής μελέτης«Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Μονεμβάσιας, Δήμου Μονεμβασίας (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)», των Γεωργοοικονομοτεχνικών μελετών και την υποβολή της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων της πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΔΠ_92(1η) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για ένταξη και χρηματοδότησή της.

12. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

13. Έγκριση ή μη της αριθ. 93/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

14. Έκτακτη ανάθεση προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των πληγέντων από την θεομηνία «Ιανός» του Δήμου Καρδίτσας.

15. Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών-διαπραγμάτευσης για την ανάθεση έργων.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)