Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

249
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

3. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

4. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Γ΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

6. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

7. Περί αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

8. Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Έκτακτες εργασίες στήριξης πρανούς πλησίον οικίας Αθανασίου Κόκκορη } στην ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά της 134/2020 απόφαση της Ρ.Α.Ε.

10. Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Απομάκρυνση καταρευσάντων βράχων στο οικισμό «Καραβοστάσι»} της κοινότητας Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)