Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

236
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 €.

2. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων, προϋπολογισμού 39.977,60€.

3. Περί ανανέωση λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2021 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 32/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

5. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ } του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ } του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας»Υποέργο1:«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης }.

8. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

9. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

10. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 223.000,00€  από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

11. Περί αποδοχής δωρεάς υγειονομικού υλικού (Αντισηπτικών gel) από την εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε» στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

12. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός λογαριασμός} του Δήμου Μονεμβασίας.

13. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€.

14. Περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο{Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 906.854,08€ με ΦΠΑ }.

15. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

16. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπεξαίρεση χρημάτων από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

17. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών συμβατικού προϋπολογισμού 334.362,28 € με Φ.Π.Α

18. Περί έγκριση της μελέτης και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης «Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα Μονεμβασίας»
προϋπολογισμού 139.054,49€ στην υπ΄ αριθ.πρωτ. 1944/2020 πρόσκληση με κωδικό 63.1 – CLLD.3.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4248 του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020, Προτεραιότητα 4 με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»(Μέτρο 8.3.3:Αρ. 63.1 του Καν 508/2014» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

19. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

20. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

21. Περί μερικής ανάκλησης της αριθ.58/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

22. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)