Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

228
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ελαστικών συμβατικού προϋπολογισμού 36.649,44€ με Φ.Π.Α

5. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, συμβατικού προϋπολογισμού 82.709,24€ με Φ.Π.Α

6. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€ – Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα

7. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28€.

8. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 29.999,03€.

9. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €.

10. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89€.

11. Περί έγκριση μνημονίου συνεργασίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με το Δήμο Μονεμβασίας.

12. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

13. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.

14. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.

16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .

17. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.

18. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.

19. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.

20. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

21. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.

22. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

23. Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.39/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης .

24. Περί άσκησης ή μη διοικητικών προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά των υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.220591/4378/18.9.2020, οικ.220584/4377/ 18.9.2020, οικ220571/4374/18.9.2020, και οικ.199035/3967/19.9.2020 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)