Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

285
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€.

2. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 59.972,62€.

3. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης για μείωση έως 50% των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης.

5. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. πρωτ. 7453/14-07-2020 απόφασης Δημάρχου για κατάθεση αγωγής κατά ΔΕΔΔΗΕ.

6. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί αποδοχής παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας της κ. Κουτσουβέλη Αριστέας του Ηλία.

8. Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς .

9. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

10. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

11. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Ελαίας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. Καμπούρη Δημητρίου.

12. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

13. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης }του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)