Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

322
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση παράλιου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας}.

3. Έγκριση της οριστικής μελέτης «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοιν. Βελιών, Δ.Ε Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης και την υποβολή της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων της πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΔΠ_92(1η) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για ένταξη και χρηματοδότησή της.

4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

5. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)