Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

291
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλούνται τα μέλη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω έντεκα (11) θεμάτων:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}.

3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας}.

4. Περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών μίσθωσης αιγιαλού στις θέσεις «Μάγγανο» κοινότητας Αγ. Γεωργίου και «Ούγκα» κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση –Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

7. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

8. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.

9. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

10. Κατακύρωση πρακτικών διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€.

11. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€.

Αρχείο πρόσκλησης