Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

222
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις& ε)την υπ ́αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

6. Περί έγκρισης της αριθ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. (Αφορά την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο).

7. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας οχήματος απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.

8. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

9. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.

10. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε για καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης ).

11. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)