Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

184
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις& ε)την υπ ́αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

3. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.

5. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων- Μολάων}.

6. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου
με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}.

7. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίων
Αποστόλων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. Μεϊμέτη
Θεοδώρου.

8. Περί αποδοχής δωρεάς τροφίμων ποσού 2.481,55 € από τη ΚΕΔΕ .

9. Περί έγκρισης του 2ου τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου
με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης-Παλαιοκαστρο}.

10. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού- ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου
με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας}.

11. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

12. Έγκριση ή μη της αριθ. 25/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2020.

13. Παραίτηση από το δικόγραφο την υπ΄αριθ. αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς κατά Βενετσανάκη Ιακώβου.

14. Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αγωγής κυριότητας κατά Βενετσανάκη Ιακώβου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.

15. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της
προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 49.394,77€ του Δήμου Μονεμβασίας.

16. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας
ελαστικών μεταφορικών μέσων, προϋπολογισμού 39.977,60€ του Δήμου
Μονεμβασίας.

17. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

18. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)