Δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

69

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου κεκλεισμένων των θυρών που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1.«Περί λήψης απόφασης για την πραγματοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2020».

2.« Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Φιλαρμονικής Δ.Ε Μονεμβασίας – καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».

3.«Συγκρότηση Επιτροπής Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης