Δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

69

Την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με: με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’)  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. «Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και έκτακτων   αναγκών».
  2. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οικ. έτους 2024»

Αρχείο πρόσκλησης