Δια ζώσης συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

359
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλούνται τα μέλη σε τετραπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 9:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δέκα οκτώ (18) θέματα:

1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€

2. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 74.400,00€.

3. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

4. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία
στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας }του Δήμου
Μονεμβασίας.

6. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού
δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου
Μονεμβασίας.

7. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου
στάθμευσης στην κοινότητα Μολάων.

8. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

9. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην κοινότητα
Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

11. Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού για το
έργο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ168/1996) και
προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου
Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού για το
έργο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μετ/σης} του Δήμου Μονεμβασίας.

13. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό
γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

14. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-
παραλίας οικ. Έτους 2020.

15. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

16. Έγκριση ή μη της αριθ. 49/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

17. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης
Μονεμβασίας) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.

18. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 του Δήμου.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά ορισμό υπαλλήλου για γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την τρίτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την τέταρτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο πρόσκλησης