Δια ζώσης συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

197

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Καλείστε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου κεκλεισμένων των θυρών που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π οικ. έτους 2020».

2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Επίσης καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου κεκλεισμένων των θυρών που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού ».

2. «Περί συζήτησης για τη διοργάνωση ή μη χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)