Δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

116

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, καλούνται τα μέλη του Δήμοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης η 14:00.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή τους ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη επί των παρακάτω μόνου θέματος.
Οι απαντήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μονεμβασίας για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, είναι μεγαλύτερος του ενός μήνα, ώστε με την έναρξη της σχολικής περιόδου (1η Σεπτεμβρίου), το προσληφθέν προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία.

Αρχείο πρόσκλησης