Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

326
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Περί μερικής ανάκλησης-τροποποίησης της αριθ. 68/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» στην Νέα Envitec A.E. ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Παλαιάς Envitec AE.
  3. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών   προϋπολογισμού 460.114,40 €.
  4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 252.836,00€.
  5. Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 31.041,52 €.
  6. Έγκριση ή μη  της αριθ. 15/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.
  7. Απευθείας ανάθεση  προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19  , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Τρίτη 07-04-2020 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr & στο ΦΑΧ 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης