Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

389
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παραλίου κοινόχρηστου χώρου στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας}.
 4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης αντλιοστασίου γηπέδου κοινότητας Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
 6. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2020 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί  έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019.
 8. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την μίσθωση χώρου στάθμευσης  στην κοινότητα Μολάων.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού της Κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. WERNER VOGT.
 10. Έγκριση ή μη της αριθ. 41/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.
 11. Απευθείας ανάθεση προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19  , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Τρίτη 14-04-2020 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr & στο ΦΑΧ 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης