Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

276
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 8η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
 4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 5. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας } του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας  } του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 12. Περί κατάθεσης ή μη έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’αριθμ.  Α119/21-5-2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Αφορά ακύρωση διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μονεμβασίας)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Παρασκευή  08-05-2020 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ  καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr & στο ΦΑΞ 2732022206 .

Αρχείο πρόσκλησης