Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

396
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€.

2. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 74.400,00€.

3. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28€.

4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων κοινότητας Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λεοφ. Επιδαύρου Λιμηράς έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Κοινότητας Μολάων .

7. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως Χριστού της Κοινότητας Μολάων .

8. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Δευτέρα 18-05-2020 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr & στο ΦΑΧ 2732022206 .

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)