Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

265
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  2. Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης Κερκίδας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας Ε.Ε.Λ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.
  5. Επιχορήγηση Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Τετάρτη 01-04-2020 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr ή στο fax 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης