Δια περιφοράς συνεδρίαση της Β΄θμιας σχολικής Επιτροπής

158

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλίου 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 13:00π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

  1. Επιχορήγηση Δήμου Μονεμβασίας στη σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος», ποσού 20.000€.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν ηλεκτρονικά επί των συνημμένων προτάσεων στο maganaris@monemvasia.gr

Αρχείο πρόσκλησης