Δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

224

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄) όσον αφορά την «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού», καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023.
2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.

Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δια περιφοράς συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 01-12-2022, τις ίδιες ώρες και τα ίδια θέματα.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο nikosdel@molaoi.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αρχείο πρόσκλησης