Δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

305

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλίου 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 13:00π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο  : «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στη Σχολική  Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 40.000€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών»

ΘΕΜΑ 2ο  : «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στη Σχολική  Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 20.000€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών»

Αρχείο πρόσκλησης