Δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

120

Σύμφωνα με : το άρθρο 184 του Ν.4365/2019 , β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του » (ΦΕΚ 55/11-03-2020) , γ) την με αριθ.426 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.:77233/13.11.2020,  Α.Δ.Α.:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4  προς τους Δήμους της χώρας .

Καλείστε  σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί την 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  και ώρα λήξης την 13:00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Περί μίσθωσης ή μη ακινήτων 1 & 2  πρώην  Δημοτικής Λαχαναγοράς Κοινότητας Μολάων.

2.Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων (στην Κοινότητα Μολάων, Συκέας & Αγίου Δημητρίου Μον/σίας).

Αρχείο πρόσκλησης